What
  • Architekci
  • Geodeci
  • Materiały budowlane
  • Nadzór budowlany
  • Nieruchomości
  • Projektowanie ogrodów
  • Remont i wykończenie
  • Świadectwa i certyfikaty energetyczne budynków
  • Usługi budowlane
  • Wyposażenie wnętrz
Where

Wytwórca energii w małej instalacji: MEW Łozy Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji: MIOZE/URE00603/2018
Data wpisu: 7/30/2018
Adres siedziby wytwórcy: ul. Konopnickiej 36B/5, 67-300, Szprotawa
Telefon:
Faks:
E-mail: mew.lozy@gmail.com
NIP: 9241905345
Regon: 361740711
Numer wpisu wytwórcy do właściwego rejestru (KRS/NIP): 562225
Miejsce lub miejsca wykonywania działalności: Łozy
Rodzaj Instalacji OZE*: WO

*Kod literowy odpowiadający danemu rodzajowi małej instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej: hydroenergię – „WO”
energię wiatru – „WI” energię geotermalną – „GE”
energię promieniowania słonecznego – „PV” biogaz inny niż biogaz rolniczy – „BG” biomasę – „BM”


O rejestrze MIOZE:
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), dalej „ustawa OZE”, działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) dalej „ustawa – Prawo przedsiębiorców” i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, zwanego dalej „Rejestrem”.

Pod pojęciem „małej instalacji” należy rozumieć instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.
Rejestr wytwórców energii w małej instalacji prowadzi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej: „Prezesem URE”, który wpisu do rejestru dokonuje na wniosek przedsiębiorcy. Kwestie związane z dokonywaniem wpisu do Rejestru, składaniem wniosków o wpis oraz wykreślaniem z Rejestru uregulowane zostały w art. 7-16a i 18 ustawy OZE, przy czym art. 18 ust. 1 tej ustawy stanowi, że w sprawach dotyczących wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 2 ustawy OZE, stosuje się przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji jest jawny i publicznie dostępny do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem: www.bip.ure.gov.pl, w dziale „Rejestry i bazy”.

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

Your request has been submitted successfully.

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing